Personvernerklæring for Exsentra Eiendom AS

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger 2018.

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst, sammen med kontaktinformasjon om de databehandlerne vi benytter.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder
Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder for utleie, forvaltning, prosjektledelse, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å leie ut næringsbygg og selge tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt utleie, forvaltning, prosjektledelse, og kjøp og salg.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører
Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp og serviceoppdrag.

Nyhetsbrev
Ved påmelding av nyhetsbrev, lagrer vi personopplysninger som navn og epostadresse. Personopplysningene vil bli beholdt så lenge du ønsker å stå på vår nyhetsbrevliste, og blir kun brukt til å sende ut nyhetsbrev og informasjon om våre prosjekter. Vi utlevere ikke personopplysningene til andre. Ved avmelding vil personopplysningene slettes umiddelbart.

Ansatte
Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte.

Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor.

Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske personalmapper. Opplysninger er tilgjengelig kun for personalavdelingen og nærmeste leder. Opplysninger om navn og kontaktdetaljer er tilgjengelige for øvrige ansatte. Vi oppbevarer opplysninger så lenge ansettelsen varer.

Vi gir forsikringsmegler Marsh AS informasjon om navn, fødselsnummer, lønn og stillings % slik at de kan følger opp avtaler vedrørende forsikringer og pensjoner.

Tidligere ansatte
Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere ansatte vil også fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av virksomheten vår.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

Vi lagrer opplysninger (sekundærinformasjon) om personalforhold som avtaler etc. i 3 år og 6 måneder etter at ansettelsesforholdet opphørte.

Jobbsøkere
Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har søkt på.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å dokumentere ansettelsesprosessen.

Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden.

Vi lagrer opplysninger i inntil ansettelsesprosessen er avsluttet og den nyansatte har tiltrådt stillingen.

Rettigheter for de registrerte
Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside.

Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlig er Conceptor Bolig AS (org. nr. 917 397 090).
Vår postadresse er postboks 167, 1376 Billingstad.
Du kan også kontakte oss pr e-post firma@conceptor.no eller telefon 66 77 84 40.